ROK WIARY 2012/2013
top
Historia parafii

Kalendarium wydarzeń w Parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych


28 czerwca 1974 – Ks.Arcybiskup Antoni Baraniak Metropolita Poznański dekretem powołał do istnienia Ośrodek Duszpasterski w Swarzędzu przy kaplicy cmentarnej, ul. Poznańska 27.
Dekret brzmiał: „ W trosce o duchowe dobro powierzonych mi Archidiecezjan (...) ustanawiam przy kaplicy położonej przy ul. Poznanskiej w Swarzędzu ośrodek duszpasterski. Wikariusza rezydenta przy tej kaplicy upoważniam do wykonywania wszelkich czynności jurysdykcyjnych oraz duszpasterskich w odniesieniu do Wiernych zamieszkałych w zachodniej części miasta Swarzędza po linię: ul. Dworcowa, mleczarnia – stadion oraz we wsi Nowa Wieś.”

2 VII 74r – Metropolita Antoni Baraniak powołał ks. Stanisława Wojtaszka na stanowisko wikariusza rezydenta do pracy w Ośrodku.

27 VII 74 – odbył się pierwszy chrzest Marianny Katarzyny Garżel.

31 VIII 74- odbył się pierwszy ślub w Ośrodku p. Józefa Jabłońskiego z p. Anną Nowaczyk.

1 IX 74 – rozpoczyna się katechizacja 188 dzieci i 45 młodzieży na Nowej Wsi w prywatnym mieszkaniu p.Agnieszki Michalakowej.

2 II 75 - uroczyste poświęcenie sztandaru matek różańcowych.

26 III 75 – wprowadzenie się kapłana do nowej zakrystii przerobionej z piwnicy – kostnicy.

21 –28 - IV – przerabiano łuk przed prezbiterium, przeróbki dokonał p. Przepióra.

18 V 75  - 41 dzieci przystąpiło do I Komunii Św.

25 V 75 – pierwszy odpust. Sumę odpustową odprawił proboszcz ks. Bogdan Podhalański, a kazanie wygłosił ks. Kan. Ludwik Walkowiak.

24 VI 75 – wyrusza pierwsza autokarowa pielgrzymka do Niepokalanowa.

27 –30 VII 75 - 80 osób uczestniczy w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę.

16 VIII 75 – Dzień chorych. Udział wzięło około 60 osób, którzy po uroczystej Mszy Św. podjęci zostali herbatą i ciastem na placu przy kościele.

24 VIII 75 – Msza Św. Na Nowej Wsi na placu przy ul. Pieprzyka.

1 IX 75 uruchomiono nowy punkt katechetyczny na Nowej Wsi w posesji pp.Trzeciaków.

2 –9 XI - 75 powiększono okna w prezbiterium i założono witraże.

XI 75 - pierwsza Msza Św. Za zmarłych i poległych harcerzy.

29 V 76 – odwiedziny Arcypasterza Antoniego Baraniaka i udzielenie sakramentu bierzmowania 51 kandydatom.

VII 75 – zamontowano nową chrzcielnicę.

26 VIII 75 - w uroczystość M. B. Częstochowskiej uroczyste nabożeństwo i procesja dzieci z kwiatami dla wyrażenia wdzięczności Matce Bożej za 600 letnią obecność z znaku Jasnogórskiego Obrazu.

11 XII 76 –Wojewódzki Wydział do Spraw Wyznań wyraża zgodę na rozbudowę kaplicy.

8 –14 V 77 - odbywają się Misje Św., które prowadzą księża Sercanie.

14 – 15 V 77 – uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w jasnogórskim wizerunku. Głównej uroczystości przewodniczył ks. Bp Tadeusz Etter. Uczestniczyło 35 kapłanów, 6 kleryków, 15 sióstr zakonnych i 8 tysięcy wiernych. Uroczystość odbywała się na dworze na podium. Na nocną adorację przeniesiono obraz do kaplicy.

9 VI 77 –wstępny projekt rozbudowy kaplicy został przekazany Kurii do zatwierdzenia.

4 VII 77 - projekt rozbudowy kaplicy przedłożono w Urzędzie Miasta Swarzędza.

31 VII – pielgrzymka wdzięczności na Jasną Górę za Nawiedzenie.

6 IX 77 – Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przysyła pismo o pozytywnym ustosunkowanie się do projektu wstępnego rozbudowy kaplicy.  
 
14 –20 V 78 – księża Sercanie z Tarnowa głoszą Misje intronizacyjne w rocznicę Nawiedzenia Obrazu . Na zakończenie Misji ustawiono krzyż misyjny.

3 VI 78 – rozpoczęły się wykopy pod rozbudowę kościoła.

4 VII 78 – w południowej ścianie od strony zakrystii zamurowano w butelce dokument erekcyjny.

20 VIII 78 –w intencji dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny na Nowej Wsi została odprawiona Msza Św.

11 IX 78 – murarze kończą stawiać ściany kościoła.

23 X 78 – montowanie stalowej konstrukcji dachowej.

16 X 78 – w dniu wyboru Karola Wojtyłły na Stolicę Piotrową parafianie wyrazili swoją ogromną radość wieszając na murach rozbudowującej się świątyni sztandar papieski i narodowy. Odbyło się też nabożeństwo dziękczynne.

22 – 29 X 78 –Tydzień Misyjny, którego tematem była „ Nasza odpowiedzialność za kościół”.

22 X 78 – od bloków przy ul. Poznańskiej rozpoczęło się Nawiedzenie Rodzin. Na Nowej Wsi Nawiedzenie rozpoczęło się od ul. Staszica w uroczystość św. Szczepana.

4 XI 78 – przekazano zakaz budowy probostwa.

9 XI 78 – po rozmowach w Urzędzie do Spraw Wyznań wznowiono prace  przy budowie probostwa.

29 XI 78 – przystąpiono do deskowania dachu, osadzono okna i tydzień przed Bożym Narodzeniem zabezpieczono kościół na zimę.

2 II 79 – Święto Matki Boskiej Gromnicznej ogłoszono dniem modlitwy całej Polski za Jana Pawła II. W naszej kaplicy odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojca św.

7 – 14 IV 79 – przystąpiono do rozbiórki ściany starej kaplicy aby można połączyć do niej nowowybudowaną część.

1 IV 79 – Ks. Neoprezbiter Grzegorz Balcerek odprawił w naszym kościele Mszę św. i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

10 IV 79 – Ks. Arcybiskup przydziela do pracy w naszej parafii wikariusza. Został nim ks. Grzegorz Balcerek, przyjęty z radością i entuzjazmem.

22 VIII 79 – przeprowadzka na nowe probostwo. Serdeczne podziękowania skierowane zostały do pp. Teresy i Mariana Kałków za dotychczasowe użyczenie miejsca na mieszkanie i biuro parafialne.

7 X 79 – Obraz Nawiedzenia zostaje przeniesiony na Osiedle pod Zielińcem, gdzie na placu została odprawiona Msza św.

25 XI 79 – w święto św. Cecylii chór parafialny obchodzi swoją pierwszą uroczystosć.

20 I 80 – Kś. Arcybiskup Jerzy Stroba i Ks. Bp Marian Przykucki prywatnie nawiedzili budowę naszego kościoła, aby zapoznać się ze stanem prac. Postęp prac przyjęli z zadowoleniem.

22 III 80 – Ks. Bp Marian Przykucki udzielił 91 osobom Sakramentu Bierzmowania.

25 V 80 – Na Osiedlu Nowa Wieś zostaje odprawiona Msza św. w intencji pomyślnych urodzajów.

27 V 80 – w I rocznicę święceń kapłańskich ks. Grzegorza Balcerka koledzy kursanci spotkali się w naszym kościele na Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Dr Ludwika Wciórki.

24 VIII 80 – na Osiedlu pod Zielińcem w I rocznicę Nawiedzenia rodzin została odprawiona Msza św.

26 X 80 – została poświęcona figura Serca Jezusowego na Nowej Wsi.

7 XII 80 – 26 chłopców zostało uroczyście przyjętych do grona ministrantów.

1 II 81 – w salce pod kościołem została zorganizowana wystawa filatelistyczna o Ojcu św.

1 IV 81 – z braku elementarnych warunków sanitarnych została zamknięta kostnica na naszym cmentarzu.

24 V 81 – Odpust ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W czasie sumy odpustowej Ks. Kanclerz Kurii Tadeusz Jabłoński uroczystym ogłoszeniem przekazał fakt uznania naszego Ośrodka za samodzielną parafię oraz podał nowe granice parafii.

28 V 81 – przy licznym udziale wiernych została odprawiona Msza sw. Za duszę zmarłego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

18 VI 81 – Po raz pierwszy procesja Bożego Ciała wyszła z kościoła św.Marcina i zakończyła się w naszym kościele.

23 VI 81 – wyruszyła pierwsza parafialna pielgrzymka do Rzymu.

2 – 4 VIII – 400 osób uczestniczyło w parafialnej pielgrzymce na Jasną Górę.

30 VIII 81 – Msza św. w Zalasewie, poświęcenie nowego krzyża i wieńca żniwnego.

28 VIII 81 – pielgrzymka młodzieży na Św. Górę w Gostyniu.

20 IX 81 – poświęcenie nowego krzyża na Osiedlu pod Zielińcem i została odprawiona Msza św.

15 XI 81 – Przyjęcie 35 nowych ministrantów przygotowanych do służby przez opiekuna ks. Grzegorza Balcerka.

21 26 XI 81 – W tygodniu misyjnym ks. Grzegorz powołał do życia misyjny różaniec tworząc 3 róże młodzieży i 3 róże dzieci.

20 XII 81 – Na ścianie Kościoła umieszczono figurę Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, którą poświęcił ks. proboszcz Stanisław Wojtaszek.

7 II 82 – zawiązało się 9 róż ojców.

13 VI 82 - Msza św. prymicyjna, którą odprawił ks.P. Til.

6 VII 82 – Po rannej Mszy św. 60 osób pod przewodnictwem ks. Grzegorza wyruszyło w pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę i w Tulcach dołączyli do Pielgrzymki Poznańskiej.      

2 VIII 82 – 400 osób udaje się pociągiem w Jubileuszową pielgrzymkę na Jasną Górę.

26 VIII 82 – Główny dzień Jubileuszu 600 lecia. Procesja do 6 ołtarzy symbolizujących sześć wieków obecności Matki Bożej na Jasnej Górze.

7 IX 82 – Zamówiono trzy dzwony.

19 IX 82 – Oddano do użytku nową salkę katechetyczną i garaże.

28 XI 82 – poświęcony został nowy krzyż w kościele.

5XII 82 – w salce pod kościołem została otwarta wystawa filatelistyczna o tematyce religijnej.

31 III 83 – założono nowy stół ołtarzowy.

12 VI 83 – Odczytany został dekret Ks. Arcybiskupa zapowiadający zmianę proboszcza. Nowym proboszczem zostaje Ks. Zdzisław Łuniewicz.

19 VI 83 – Odczytany został dekret  zapowiadający odejście ks. Grzegorza Balcerka i powołanie ks. Grzegorza Buczkowskiego na nowego wikariusza.

26 VI 83 – Pożegnanie duszpasterzy z parafią.

11 XII 83 – przywieziono odlane trzy dzwony. Dźwięk ich tworzy melodyczny C –D-E.

30 III 84 – poświęcenie dzwonów przez Ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka.

20 X 84 – poświęcenie symbolicznego grobu harcerzy.

9 XII 84 – założono instalację elektryczną i mechanizmy do napędu dzwonów.

24 V 85 – Uroczystości odpustowe połączono z jubileuszem 25 lecia kapłaństwa ks. Stanisława Wojtaszka. Jubilat odprawił uroczystą Mszę św.

8 IX 85 – od trasy E 8 założono dwa pierwsze witraże.

15 II 86 – Dekretem Ks.Arcybiskupa  odchodzi ks. Grzegorz Buczkowski, a posługę kapłańską jako wikariusz rozpoczyna ks. Jan Stachowiak.

13 VII 86 – poświęcenie figury św.Antoniego z Padwy.

21 IX 86 – zostają założone wszystkie witraże.

28 V 87 – święcenia kapłańskie otrzymuje syn  naszej parafii diakon Wiesław Wittig i 31 V odprawia w naszym kościele Mszę prymicyjną.

IX 87 – zostaje założony Eucharystyczny Ruch Młodych.

31XII 87 – parafia liczy 5860 osób.

23 X 88 – odbywa się tydzień misyjny pod hasłem „Maryja – Matka wszystkich narodów i wzorem misyjnego oddania”.

18 XII 88 – otrzymanie od wojewody  pozytywnej opinii na temat budowy kaplicy na Nowej Wsi i złożenie dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz.

2 II 89 – obłóczyny zakonne parafianki Magdaleny Mroczkiewicz w Klasztorze Sióstr Karmelitanek w Poznaniu.

16 IV 89 – Msza Koncelebrowana na Nowej Wsi z okazji poświęcenia placu pod budowę kaplicy. Przewodniczył i poświęcenia dokonał ks. St. Wojtaszek. W koncelebrze wzięli udział ks. Grzegorz Balcerek, ks. Grzegorz Buczkowski i proboszcz ks. Zdzisław Łuniewicz.

27 V 89 – witaliśmy przejeżdżające przez Swarzędz relikwie bł. Urszuli Ledóchowskiej.

28 V 89 – dzieci z naszej parafii należące do Eucharystycznego Ruchu Młodych uczestniczą w czuwaniu przy relikwiach w Poznańskiej Katedrze, a następnie w uroczystościach w Pniewach, którym przewodniczy Prymas Polski Józef Glemp.

  Zakończono wznoszenie murów i rozpoczęto montaż konstrukcji dachowej  kaplicy na Nowej Wsi.

18 IX 89 – wyrusza pielgrzymka do Gieczwałdu i Świętej Lipki.

15 X 89 – odbyła się pierwsza Msza św. w kaplicy, a nie jak dotąd przed murami. Kaplica jest w stanie surowym.

14 XII 89 – uroczystość poświęcenia kaplicy na Nowej Wsi.

1 V 90 – Pierwszy odpust ku czci Św.Józefa Robotnika – patrona kaplicy.

13 V 90 – po raz pierwszy dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Św. w kaplicy na Nowej Wsi.

19 V 91 – Ks. Jan Stachowiak obchodzi 25 lecie kapłaństwa.      
Niedziele
7.30,
9.30,
11.00 (z udziałem dzieci),
12.30 (z udziałem młodzieży),
18.00

W pozostałe dni tygodnia
7.30 i 18.00

Święta
7.30, 9.00, 18.00

Okres wakacyjny
Niedziele 7.30, 9.30, 11.00, 20.00
Poniedziałki, Środy, Piątki 18.00
Wtorki, Czwartki 7.30
Soboty 7.30, 18.00
Święta 7.30, 9.00, 18.00